List of active policies

Name Type User consent
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Privacy policy All users

Summary

Zapoznałem się i akceptuję postanowienia polityki prywatności.

Full policy

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A, reprezentowany przez Dyrektora.

2.INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest panKamilGałązka, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 503118 282; 32331 48 08.

3.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 • a.Uchwała NR XXVIII/287/2001Rady Powiatu Wodzisławskiego z 28 kwietnia 2001 roku w sprawiepowołania placówkioraz nadania jej statutu,
 • b.art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.

4.ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycielisą:

 • a.organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
 • b.podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.
 • Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:
 • a.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • b.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • c.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • d.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • a.dostępu do swoich danych,
 • b.sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • c.usunięcia danych,
 • d.ograniczenia przetwarzania danych,
 • e.cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

7.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskimnie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

8.SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskimnarusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Os. 1 Maja 16 A44-304 Wodzisław Śląskitel. 3272932 42e-mail. rodo@podn.wodzislaw.pl